Witaj na Ogólnopolskim Forum Osób Niepełnosprawnych. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować

Świadczenie pielęgnacyjne

tutaj pomagamy innym...

Moderatorzy: Lunea, Trurl, Junior Admin

Avatar użytkownika
User

bodzio2

Ranga

Pisarz

Pisarz
Posty

11840

Dołączył(a)

21 wrz 2011, 12:57

Lokalizacja

Opolskie

Imię

Bogdan

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez bodzio2 » 8 lis 2013, 21:01

Sprawa wykluczonych opiekunów (osób dorosłych) w Trybunale na wokandzie:

Sygnatura: K 27/13
Termin: 5 grudnia 2013 roku, godz. 9:00
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Rzecznik Praw Obywatelskich

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz niektórych innych ustaw z zasadą zaufania do państwa i prawa, oraz zasadą ochrony praw nabytych wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:

Andrzej Wróbel – przewodniczący
Leon Kieres – sprawozdawca
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz

Trybunał Konstytucyjny - dokumenty w sprawie ...
Avatar użytkownika
User

bodzio2

Ranga

Pisarz

Pisarz
Posty

11840

Dołączył(a)

21 wrz 2011, 12:57

Lokalizacja

Opolskie

Imię

Bogdan

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez bodzio2 » 14 lis 2013, 12:21

Pięciostopniowa skala zadecyduje o wysokości świadczenia pielęgnacyjnego ...

Resort pracy przygotowuje projekt zmian w zasadach przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Wysokość wsparcia będzie zróżnicowana i zależna od zakresu niezbędnej pomocy, którą według nowej, pięciostopniowej skali ocenią wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ministerialny projekt nie zawiera jednak szczegółów na temat skali, a jej przyszły kształt budzi niepokój wśród osób, które będą starały się o przyznanie świadczenia.

"Możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego oraz określenie wysokości wsparcia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej uzależnione zostało od stopnia i zakresu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną z zastosowaniem pięciostopniowej skali, zgodnie z którą im mniej uzyskanych punktów, tym większa niesamodzielność osoby niepełnosprawnej i zwiększona potrzeba sprawowania opieki” – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy.

Skala będzie jednym z kluczowych elementów nowego systemu i bezpośrednio wpłynie na wysokość otrzymywanego wsparcia. Nowy mechanizm wprowadzi pięć stopni. Pierwszy z nich oznacza pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego na poziomie minimalnym, następne – wzrost pomocy kolejno o 25, 50 i 75 procent różnicy pomiędzy najniższą a najwyższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego. Osoba, która uzyska piąty stopień otrzyma 100 procent maksymalnej wysokości pomocy. Finansowa rozpiętość pomiędzy stopniami będzie zwiększała się z roku na rok. W 2014 roku minimalne świadczenie wyniesie 620 zł netto, maksymalne – 900 zł netto. W kolejnych latach pułap będzie się zwiększał do 1150, 1300 i 1465 zł netto w 2017 roku.

Resort pracy wciąż nie przedstawił konkretnych informacji na temat kształtu skali. W połowie października Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej, zapowiadała, że nowe narzędzie zostanie oparte na skali Barthel, ale nie będzie jej wiernym odzwierciedleniem. W informacji przekazanej serwisowi gazetaprawna.pl przedstawiciele ministerstwa twierdzą, że „aktualny stan prac nie pozwala jednocześnie potwierdzić, iż skala Barthel została wybrana jako optymalna dla wszystkich przyczyn niezdolności do samodzielnej egzystencji”. Jednocześnie resort opiera się na doświadczeniach z korzystania z tej skali przy szacowaniu liczby przyszłych świadczeniobiorców.
Czym jest skala Barthel?

Skala Barthel to jedna ze skal ADL (Activities of Daily Living Index) decydujących o samodzielności w zakresie samopielęgnacji. Została opracowana w celu klinicznej oceny stanu sprawności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz stopnia zależności od innych osób. Skala Barthel ocenia 10 obszarów m.in. spożywanie posiłków, przemieszczanie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety itd. Z reguły stosuje się 3-stopniową interpretację wyników: samodzielny, wymaga częściowej pomocy, całkowicie zależny.

- Skalę Barthel opracowano w celu obserwacji wyników leczenia chorych po udarze oraz prognozowania czasu pobytu w szpitalu czy szybkości powrotu do sprawności, ale zalecana jest także jako narzędzie diagnostyczne, stosowane przez lekarzy, fizjoterapeutów czy pielęgniarki u osób z innymi chorobami neurologicznymi oraz chorobami układu kostno-stawowego - mówi Elżbieta Szwałkiewicz, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych. - Ponadto, jedynie w Polsce, skala Barthel używana jest jako narzędzie do ograniczania dostępności do opieki długoterminowej, zarówno stacjonarnej, jak i domowej. Do opieki długoterminowej kwalifikuje się tylko osoby, których samodzielność nie przekracza 40 pkt w skali Barthel (maksymalna sprawność 100 pkt) - wyjaśnia.

Nowe rozwiązanie wzbudza niepokój wśród osób, które z początkiem lipca, w wyniku zmian w przepisach utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Nie wiedzą, czy nowe narzędzie w równym stopniu oceni sprawowanie opieki nad osobami o różnych schorzeniach.

- O czym będzie mówiła nowa skala? Czy ona ma na celu określenie wkładu pracy wobec podopiecznego, czy tylko ma stworzyć większy bałagan i odwlekanie decyzji? - pyta jeden z członków grupy Wykluczonych Opiekunów Dorosłych Osób Niepełnosprawnych.

- Uważam, że nie ma sensu tworzyć nowej skali w tak krótkim okresie czasu - mówi Alicja Gleba, której dotknięty chorobą Wilsona był oceniany m.in. skalą Barthel w Instytucie Neurologii w Warszawie. - Nasi podopieczni mają określony stopień niepełnosprawności w większości na stałe. Obecna propozycja rządu według mnie doprowadzi do narzucenia dodatkowej pracy zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności, poniesienia dodatkowych kosztów z naszych podatków, a naszych chorych narazi na czekanie w kolejkach do lekarzy orzeczników celem uzyskania nowego orzeczenia. Jest to według mnie bezmyślne działanie przeciw ustalonym normom i prawu - wyjaśnia.

Opiekunowie osób niesamodzielnych obawiają się, że nowa narzędzie, podobnie jak skala Barthel będzie oceniało jedynie wspomnianą wyżej samodzielności w zakresie samopielęgnacji. Ten sposób oceny może nie być adekwatnych w przypadku np. osób z niepełnosprawnością umysłową, osób z autyzmem itd.

- Moja matka potrzebuje stałego nadzoru. Jeśli ją przypilnuję, jest w stanie sama zrobić sobie herbatę, umyć się czy skorzystać z toalety. Zostawiona na chwilę bez opieki jest na przykład w stanie zaprószyć ogień w mieszkaniu - mówi opiekunka osoby chorej na Alzheimera.

- Sądzę, że ocena dokonana na podstawie skali Barthel to za mało, gdyż diagnoza powinna uwzględniać czynności podstawowe i czynności złożone - mówi Elżbieta Szwałkiewicz. - Ponadto w wymienionych wyżej przykładach powinny być zastosowane także narzędzia takie jak testy upośledzenia funkcji poznawczych, testy sprawności umysłowej czy skale do oceny jakościowych zaburzeń świadomości. Narzędzia te są powszechnie używane przez lekarzy i terapeutów w procesie diagnozy i rokowania, adekwatnie do sytuacji - dodaje Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych.

Ministerstwo pracy zapewnia, że "ocenie podlegał będzie skutek naruszenia sprawności organizmu w postaci zdefiniowanego zakresu ograniczeń funkcjonalnych, a nie przyczyny wywołujące naruszenie sprawności organizmu. Dodatkowo celem poprawnej weryfikacji stopniowalnej na pięć grup, orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, zostaną wprowadzone narzędzia w postaci skal i szczegółowych opisów ograniczeń funkcjonalnych, wynikających z naruszenia sprawności organizmu." Jak na razie wspomniane szczegółowe opisy nie są dostępne.

Czy nowa skala jest w ogóle potrzebna?

Niezależnie od przyszłego kształtu skali należy zastanowić się, czy tworzenie zupełnie nowych narzędzi na potrzeby wypłaty jednego świadczenia ma w ogóle sens ...

- Mamy do dyspozycji nowoczesne narzędzie diagnostyczne opracowane przez WHO i wdrażane przez kraje członkowskie, tj. Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health) w skrócie zwaną ICF – mówi Elżbieta Szwałkiewicz .

- ICF uwzględnia trójwymiarowość człowieka i ocenia jego funkcjonowanie oraz niepełnosprawność w wymiarze biologicznym, psychicznym i społecznym. WHO uważa, że ICF może być narzędziem nie tylko klinicznym, ale także badawczym i statystycznym, przydatnym dla celów polityki społecznej. Tak więc Ministerstwo Pracy ma gotowe narzędzie i nie musi wyważać otwartych drzwi. Tym bardziej, że w naszym kraju już są podejmowane działania ukierunkowane na wykorzystanie tego narzędzia w praktyce, a wielu ekspertów promuje jego zastosowanie na większą skalę, także w orzecznictwie – dodaje.

Okresowa weryfikacja, cykliczny wywiad

Resort pracy zakłada, że w 2014 roku liczba świadczeniobiorców wyniesie ponad 163 tysiące. Ministerstwo przyznaje, że procedura wydawania opinii będzie się wiązała z dużym wysiłkiem organizacyjnym. Projekt zakład, że osoby, nad którymi sprawowana jest opieka będą musiały osobiście stawić się przed zespołem orzekającym. Resort zakłada również możliwość przeprowadzenia oceny w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby niesamodzielnej. Jak na razie nie wiadomo, w jakiej formie będzie można zgłosić taką potrzebę. Projekt zawiera również terminy, w których zespoły wojewódzkie muszą wydać opinię. Będzie to 30, a w szczególnych sytuacjach 60 dni, od otrzymania zlecenia ze strony właściwego organu lub marszałka województwa.

Wprowadzona zostanie okresowa weryfikacja oceny i wysokości wsparcia. Opinia w sprawie konieczności sprawowania opieki wydawana będzie, co do zasady, na czas określony. W wyjątkowych przypadkach (ze względu na stan zdrowia) bezterminowo. Świadczenia pielęgnacyjne przyznawane będą nie dłużej niż na czas ważności powyższej opinii.

Wprowadzony zostanie również wymóg przeprowadzania cyklicznego wywiadu potwierdzającego fakt sprawowania opieki. Taki wywiad będzie przeprowadzany na etapie przyznania świadczenia i aktualizowany co 6 miesięcy.


Źródło: Gazeta Prawna.pl
14 Listopada 2013
Avatar użytkownika
User

bodzio2

Ranga

Pisarz

Pisarz
Posty

11840

Dołączył(a)

21 wrz 2011, 12:57

Lokalizacja

Opolskie

Imię

Bogdan

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez bodzio2 » 15 lis 2013, 20:12

Jest pięć poziomów świadczenia pielęgnacyjnego, ale komu i dlaczego ono przysługuje - nie wiadomo ...


Obrazek
(fot. infografika Monika Wieczorkowska)


5 grudnia Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą utraconych świadczeń pielęgnacyjnych. Tymczasem przygotowany przez ministerstwo pracy projekt ustawy nie wyjaśnia jednej z kluczowych dla opiekunów spraw: jakie będą kryteria oceny, który niepełnosprawny w jakim stopniu potrzebuje opieki? Od tego zależeć ma wysokość pomocy.

Przeczytaj więcej ...


Źródło: Gazeta Pomorska.pl
no avatar
User

urszula 123

Ranga

Dyskutant

Dyskutant
Posty

435

Dołączył(a)

5 kwi 2011, 14:25

Imię

Urszula

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez urszula 123 » 15 lis 2013, 20:32

Z tego co słyszałam, to MZONy będą oceniać stopień niesamodzielności, niekoniecznie w skali Barthel. Ważną sprawą jest to, że nie będzie progów dochodowych.
Avatar użytkownika
User

bodzio2

Ranga

Pisarz

Pisarz
Posty

11840

Dołączył(a)

21 wrz 2011, 12:57

Lokalizacja

Opolskie

Imię

Bogdan

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez bodzio2 » 16 lis 2013, 10:24

urszula 123 napisał(a):Z tego co słyszałam, to MZONy będą oceniać stopień niesamodzielności, niekoniecznie w skali Barthel. Ważną sprawą jest to, że nie będzie progów dochodowych.


Zobaczymy jak to będzie w praktyce, bo już opiekunowie nie raz zostali oszukani przez rząd. Przedstawiciele opiekunów niepełnosprawnych skierowali skargę na Polskę do Parlamentu Europejskiego, została przyjęta i dostała swój numer 1933/2013.

Obrazek
---- Dodano 16 listopada 2013, 17:27 ----

Wykluczeni Opiekunowie otrzymali w dniu wczorajszym zaproszenie do MPiPS na spotkanie dotyczące zmian w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych - poniżej screen zaproszenia jakie otrzymali WO) ..


Obrazek
Avatar użytkownika
User

bodzio2

Ranga

Pisarz

Pisarz
Posty

11840

Dołączył(a)

21 wrz 2011, 12:57

Lokalizacja

Opolskie

Imię

Bogdan

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez bodzio2 » 5 gru 2013, 15:01

Trybunał Konstytucyjny: Nie wolno było odebrać świadczeń opiekunom osób niepełnosprawnych ...

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które doprowadziły do odebrania świadczeń pielęgnacyjnych prawie 150 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych, są niekonstytucyjne - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Opiekunowie stracili prawo do świadczeń w lipcu, wskutek noweli z grudnia zeszłego roku.

Obrazek
Reprezentant Sejmu, poseł PO Borys Budka przyznał w T.K, że naruszone zostały podstawowe wartości konstytucyjne. (Foto. PAP)

Trybunał orzekł, że niezgodne z konstytucją są dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 r., które spowodowały, że 1 lipca wygasły z mocy prawa decyzje przyznające wcześniej prawo do takich świadczeń.

W obronie opiekunów stanęła rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, która zaskarżyła nowelę do TK. Jej argumenty podzielił Sejm oraz prokurator generalny. Wszyscy zgodzili się co do tego, że osoby, które podjęły ważne decyzje życiowe, np. przerwały pracę albo w ogóle nie podjęły zatrudnienia, by opiekować się niepełnosprawnym, miały prawo oczekiwać, że będą dostawać przyznane im świadczenie na niezmienionych zasadach. Stało się inaczej.

- Nowelizacja była zaskoczeniem dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi; osoby te znalazły się w swoistej pułapce życiowej - mówił w czwartek w TK Lesław Nawacki z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Podkreślił, że z utratą świadczenia pielęgnacyjnego osoby te straciły też prawo do opłacania im przez państwo składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Reprezentant Sejmu poseł PO Borys Budka przyznał w Trybunale, że naruszone zostały podstawowe wartości konstytucyjne.

Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w IV kwartale 2012 r. gminy wypłacały miesięcznie średnio 244,7 tys. świadczeń pielęgnacyjnych. Natomiast według danych na koniec lipca br., na podstawie wniosków złożonych po 2012 r., wydano niecałe 97,4 tys. decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, z tego ok. 92,2 tys. decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne oraz 5,2 tys. specjalnych zasiłków opiekuńczych.


Źródło: PAP
no avatar
User

merasl

Ranga

Dobry duch

Dobry duch
Posty

14

Dołączył(a)

29 lip 2013, 13:14

Imię

Iwona

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez merasl » 5 gru 2013, 19:51

JAK TO JEST MOŻLIWE ŻEBY ŻNA ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOGŁA TYLKO STARAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA MĘŻA ? sKORO Z TAKIM STOPNIEM ONA SAMA POTRZEBUJE OPIEKI? kTO TE BZDURY WYMYŚLA?
Avatar użytkownika
User

bodzio2

Ranga

Pisarz

Pisarz
Posty

11840

Dołączył(a)

21 wrz 2011, 12:57

Lokalizacja

Opolskie

Imię

Bogdan

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez bodzio2 » 8 gru 2013, 19:00

Opiekunowie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ...

Wreszcie zapadł długo oczekiwany przez wykluczonych opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych wyrok w sprawie niesprawiedliwego prawa, które pozbawiło wiele osób sprawujących nieprzerwanie wyczerpującą opiekę nad swymi niesamodzielnymi bliskimi środków do życia i zabezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego. Choć wyrok jest korzystny dla tego środowiska, nie zmienia on automatycznie sytuacji bytowej pokrzywdzonych rodzin. O to trzeba dalej walczyć, a wyrok TK może być ważną prawną i etyczną podporą w owej walce.

Przeczytaj całość artykułu ...

Źródło: Lewica.pl
no avatar
User

Barney

Ranga

Dobry duch

Dobry duch
Posty

1

Dołączył(a)

13 sty 2014, 09:59

Imię

Heniek

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez Barney » 13 sty 2014, 10:01

Ostatnio pprzeczytałem artykuł dotyczący świadczeń pielęgnayjncyh: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informac ... -kogo.html , czy to prawda że można liczyć tylko na 200 złotych, czy coś źle przeczytałem?!
no avatar
User

urszula 123

Ranga

Dyskutant

Dyskutant
Posty

435

Dołączył(a)

5 kwi 2011, 14:25

Imię

Urszula

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez urszula 123 » 13 sty 2014, 20:59

Tak, źle przeczytałeś, poczytaj raz jeszcze.
no avatar
User

marcymilian

Ranga

Dobry duch

Dobry duch
Posty

57

Dołączył(a)

3 lut 2016, 09:03

Imię

Krzysztof

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez marcymilian » 24 mar 2016, 22:28

POZDROWIONKA
Avatar użytkownika
User

asia_86

Ranga

Moderator

Moderator
Posty

10899

Dołączył(a)

21 sie 2006, 15:39

Lokalizacja

Podkarpacie

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez asia_86 » 25 mar 2016, 13:07

Teraz są takie zasiłki dla opiekunów ON :

- Świadczenie pielęgnacyjne 2016 - ten jest dla rodziców dzieci ON, które nie skończyły 18 roku życia..

- Specjalny zasiłek opiekuńczy- dla opiekunów : rodziców, małżonków,..., itp itd ale dorosłych [pełnoletnich] niepełnosprawnych.
" - A kim jest Wojownik Światła ?- Człowiekiem , który umie docenić , jakim cudem jest życie; który do samego końca walczy o to, w co wierzy..." (P. Coelho- Wojownik Światła).
no avatar
User

magnolia123

Ranga

Dobry duch

Dobry duch
Posty

70

Dołączył(a)

12 sie 2012, 15:06

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez magnolia123 » 27 mar 2016, 22:28

Czy opiekun ON może jednocześnie pobierać świadczenie pielęgnacyjne i rentę socjalna lub rentę z tytułu niezdolności do pracy?
Pozdrawiam.
no avatar
User

myszek

Ranga

Dyskutant

Dyskutant
Posty

433

Dołączył(a)

23 paź 2012, 22:12

Lokalizacja

woj śląskie

Imię

Violetta

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez myszek » 28 mar 2016, 23:24

Niestety nie może pobierać dwóch świadczeń bo albo sam jest opiekunem albo jest osobą na rencie. Takie są przepisy
Dziękujemy za przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację Patryka :-)
Viola mama Patryka 22 lata autyzm, upośledzenie i inne...
no avatar
User

magnolia123

Ranga

Dobry duch

Dobry duch
Posty

70

Dołączył(a)

12 sie 2012, 15:06

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez magnolia123 » 28 mar 2016, 23:44

myszek napisał(a):Niestety nie może pobierać dwóch świadczeń bo albo sam jest opiekunem albo jest osobą na rencie. Takie są przepisy

Dziękuję za odpowiedź.
Avatar użytkownika
User

Femme

Ranga

Przyjaciel Forum

Przyjaciel Forum
Posty

5176

Dołączył(a)

10 sie 2009, 22:59

Lokalizacja

lubuskie

Imię

K

Re: Świadczenie pielęgnacyjne

Postprzez Femme » 13 kwi 2016, 22:18

Prawdopodobnie od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych będą mieli wyższy zasiłek niż obecnie.

źródło: http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/mi ... 10373.html
Daj­cie żyć po swo­jemu grzeszne­mu, a i świętym żyć będzie przyjemnie.
- Jacek Kaczmarski
Poprzednia strona

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

Powered by phpBB ® | phpBB3 Style by KomiDesign